หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
 
ยุทธศาสตร์
 
 
 
 

     
     
  ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนลูกรัง ถนนลาดยาง ถนนคอนกรีต ให้ได้มาตรฐานปลอดภัย อย่างทั่วถึง
  พัฒนาระบบประปาในการอุปโภค บริโภค ให้มีคุณภาพดี
  ขยายแหล่งน้ำเพื่อทำการเกษตรให้ทั่วถึง
  ติดตั้ง ซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ ให้ส่องสว่างยามค่ำคืน ประชาชนสัญจรได้อย่างปลอดภัย
 
 
 

     
     
  พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน การป้องกันโรค ให้ความรู้ด้านสาธารณสุขมูลฐานแก่ประชาชน
  ให้การสนับสนุนพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) โดยเสริมสร้างความรู้ ทักษะ จัดให้มีอุปกรณ์ เครื่องมือและเทคโนโลยี ในการดูแลสุขภาพประชาชน
  จัดสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และ ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มสวัสดิการชุมชน
  ปรับปรุงรถบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน (รถEMS) ให้มีอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่เพียงพอบริการประชาชนในยามเกิดเหตุ
  สนับสนุนการจัดระเบียบชุมชนและรักษาความสงบเรียบร้อยร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ และฝ่ายปกครอง เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
  ส่งเสริมสนับสนุนด้านกีฬาในชุมชนเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีของประชาชน
  พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน เพื่อให้เด็กมีความพร้อมในทุกๆ ด้านในการเข้าเรียน ระดับปฐมวัย
  ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ จัดหาวัสดุอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนให้พร้อมตามมาตรฐานการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนในเขตเทศบาล
  ให้การสนับสนุนและส่งเสริมโรงเรียนในเขตเทศบาลให้มีมาตรฐานการศึกษาที่ดี
  ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีในท้องถิ่น
 
 
 

     
     
  พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนควบคู่ไปกับการส่งเสริมการตลาดเชื่อมโยงสู่ภูมิภาค
  พัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและมีกลไกการเชื่อมโยงธุรกิจการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศโดยชุมชน
  ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแก้ไขปัญหาความยากจน
  ส่งเสริมอาชีพการเกษตร และผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัย
  ยกระดับความรู้ประชาชน ในการพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานสินค้า OTOP
 
 
 

     
     
  มีการบริหารจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง อย่างมีประสิทธิภาพ
  จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในที่สาธารณะ และพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ เพื่อช่วยลดปัญหาโลกร้อน
  ให้ความรู้ประชาชน เกี่ยวกับการจัดการขยะต้นทาง เพื่อลดปริมาณขยะ และใช้ขยะให้เกิดประโยชน์
  ประชาสัมพันธ์รณรงค์การดูแลรักษาแหล่งน้ำ
 
 
 

     
     
  พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถในการทำงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เพื่อการบริหารและบริการ
  ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองตามหลักธรรมาภิบาล
  ส่งเสริมการทำงานแบบบูรณาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  ส่งเสริมกระบวนการทำงานเพื่อนำไปสู่นโยบายไทยแลนด์ 4.0