หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
ยุทธศาสตร์
 
 
 
 

     
     
  ส่งเสริมความรู้การทำการเกษตรอย่างปลอดภัย
  ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ การลงทุน การพาณิชย์ และการเพิ่มพูนรายได้
  การบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อป้องกันอุทกภัยและแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง
  ส่งเสริมกลุ่มอาชีพเกษตรทุกสาขา
  ส่งเสริมการทำการเกษตรอย่างปลอดภัยโดยใช้สารชีวภาพ ลดการใช้สารเคมี
  ส่งเสริมเศรษฐกิจแบบพอเพียง
 
 
 

     
     
  ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น และถนนลาดยาง หรือถนนคอนกรีต
  ก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
  จัดหาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค
 
 
 

     
     
  การป้องกันและรักษาโรค
  การส่งเสริมสุขภาพให้สมบูรณ์ แข็งแรง
  การจัดระบบสวัสดิการสังคมให้ครอบคลุมและการจัดระบบสงเคราะห์ช่วยเหลือให้ทั่วถึง
  ส่งเสริมการพัฒนาเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส
 
 
 

     
     
  ส่งเสริมพัฒนาสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ ฟื้นฟู และการมีส่วนร่วมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามหลักวิชาการ
  เพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานอย่างครบวงจรในชุมชน