หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
 


นายมนูญ บุญมี
ปลัด ทต.หนองสระ
 
 


นางนฤมล สามัคคี
หัวหน้าสำนักปลัด


นางพิมพ์พรรณ อันสนธิ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นายชาตรี แรกดำเนินกิจ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายรังสรรค์ สว่างอารมณ์
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร


นายกมลลาสน์ จินะสาม
นักพัฒนาชุมชน


-ว่าง-
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย


นางวิมลพันธ์ แกล้วเขตรการ
ครู คศ 1