หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
 
 
 


นางการะเกด วินัยพานิช
ผู้อำนวยการกองคลัง
รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล
 
 


นางนฤมล สามัคคี
หัวหน้าสำนักปลัด


นางพิมพ์พรรณ อันสนธิ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นายรังสรรค์ สว่างอารมณ์
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ


นายปราโมทย์ สมบัติรัตนานันท์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ


น.ส.อัจฉรา ทัพศิริ
นักพัฒนาชุมชน


นายเอกชัย ทองคำขาว
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย


นางวิมลพันธ์ แกล้วเขตรการ
ครู คศ 1