หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
 
 


 

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
โครงการวันเทศบาล ประจำปี 2566 วันที่ 24 เมษายน 2566  
 

วันที่ 24 เมษายน 2566 เทศบาลตำบลหนองสระ จัดกิจกรรมโครงการวันเทศบาลประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลหนองสระ
เวลา 13.00 น. คณะผู้บริหาร สมาชิกภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานจ้าง และลูกจ้าง พร้อมกัน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองสระ นายยอดชาย จงเกษกรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองสระ เป็นประธานเปิดโครงการ อ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาสวันเทศบาล  ประจำปี 2566 และเป็นผู้นำประกาศเจตนารมย์ นโยบายไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดในการปฏิบัติหน้าที่ NO Gift Policy และถ่ายทอดนโยบาย No Gift Policy ให้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานจ้าง และลูกจ้าง เพื่อให้ทุกคนตระหนักและมีจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้อง ซื่อสัตย์ โปร่งใส เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ นึกถึงประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน มากกว่าประโยชน์ส่วนตัว เพื่อร่วมกันสร้างวัฒนธรรมสุจริตให้เกิดขึ้นในองค์กร และทุกคนถ่ายรูปร่วมกันเพื่อแสดงเจตนารมย์ นโยบาย ไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิด ในการปฏิบัติหน้าที่ NO Gift Policy
หลังจากนั้น นายกเทศมนตรีฯ มอบใบประกาศเกียรติคุณ ให้แก่พนักงานมีคุณธรรมดีเด่น ได้แก่ นายธีรวัฒน์ สอดศรี พนักงานจ้างเหมา ช่างไฟฟ้า ที่ปฏิบัติความดีเก็บกระเป๋าสตางค์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจได้และคืนเจ้าของ

เวลา 14.00 น. จัดอบรม ให้ความรู้แก่ข้าราชการ พนักงานจ้าง และลูกจ้าง เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น โดย นางการะเกด วินัยพานิช ผอ.กองคลัง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล เป็นผู้บรรยายให้ความรู้  เพื่อเป็นการส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน  และแจ้งแนวทางปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรม (Dos and Donts) เพื่อให้ข้าราชการ พนักงานจ้าง และลูกจ้างของเทศบาลตำบลหนองสระ นำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน การดำรงตนให้มีคุณธรรมและจริยธรรมอย่างเคร่งครัด ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ในส่วนของการพัฒนาบุคลากร

ภายหลังการอบรม พนักงานเทศบาลปฏิบัติกิจกรรม 5 ส. โดยทำสะอาดสำนักงานและจัดระเบียบโต๊ะทำงานของแต่ละคน

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 เม.ย. 2566 เวลา 16.57 น. โดย คุณ ขนิษฐา เจนเขตรการ

ผู้เข้าชม 95 ท่าน

 
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/13

ลำดับภาพที่ 2/13

ลำดับภาพที่ 3/13

ลำดับภาพที่ 4/13

ลำดับภาพที่ 5/13

ลำดับภาพที่ 6/13

ลำดับภาพที่ 7/13

ลำดับภาพที่ 8/13

ลำดับภาพที่ 9/13

ลำดับภาพที่ 10/13

ลำดับภาพที่ 11/13

ลำดับภาพที่ 12/13

ลำดับภาพที่ 13/13
<<
>>
X