หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
 
 


 

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
เวทีประชาคมรับฟังความเห็นประชาชน ในการยกร่างเทศบัญญัติท้องถิ่น  
 

วันที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลหนองสระ จัดเวทีประชาคมรับฟังความเห็นประชาชน ในการยกร่างเทศบัญญัติท้องถิ่น ประกอบด้วย
1. ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองสระ เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอย
2. ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองสระ เรื่อง การประกอบกิจการเลี้ยงสุกร
3. ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองสระ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยง หรือ ปล่อยสัตว์
4. ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองสระ เรื่อง การควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
5. ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองสระ เรื่อง การบริหารกิจการประปา
โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะผู้บริหาร ตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 6 คน  หัวหน้าส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ทั้ง 7 หมู่บ้าน ตัวแทนอสม. หมู่บ้านละ 2 คน ตัวแทนประชาชนหมู่บ้านละ 2 คน ผู้แทนจากส่วนราชการในตำบล จำนวน 3 คน รวมผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 50 คน

ในเวทีได้รับข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุมนำไปจัดทำร่างเทศบัญญัติท้องถิ่นทั้ง 5 ฉบับ เพื่อให้ผู้บริหารเสนอต่อสภาเทศบาลตำบลหนองสระพิจารณาต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 ธ.ค. 2565 เวลา 16.37 น. โดย คุณ ขนิษฐา เจนเขตรการ

ผู้เข้าชม 160 ท่าน