หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
 
  
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 (Local Performance Assessment Annual Report 2021)  
 

รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 (Local Performance Assessment Annual Report 2021)
เทศบาลตำบลหนองสระ มีผลการประเมินรวม 5 ด้าน คิดเป็นร้อยละ 73.82
ผลประเมินด้านที่ 1 การบริหารจัดการ คิดเป็นร้อยละ 73.64
ผลการประเมินด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา คิดเป็นร้อยละ 75
ผลประเมินด้านที่ 3 การบริหารงานการเงินและการคลัง คิดเป็นร้อยละ 72.43
ผลการประเมินด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ คิดเป็นร้อยละ 74.79
ผลการประเมินด้านที่ 5 ธรรมาภิบาล คิดเป็นร้อยละ 70.77

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 ส.ค. 2565 เวลา 14.03 น. โดย คุณ ขนิษฐา เจนเขตรการ

ผู้เข้าชม 28 ท่าน