หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
 
 


 

ลำดับภาพที่ 1/3

ลำดับภาพที่ 2/3

ลำดับภาพที่ 3/3
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น แก่ผู้บริหารเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล  
 

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น แก่ผู้บริหารเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลหนองสระ จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น แก่ผู้บริหารเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองสระ  โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองสระ  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตามกฎหมายท้องถิ่น และประมวลจริยธรรมของผู้บริหารท้องถิ่น ประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น
โดยได้รับเกียรติจาก นางปรียารัตน์ ลานพลอย ท้องถิ่นอำเภอทัพทัน บรรยายให้ความรู้ด้าน ประมวลจริยธรรมของผู้บริหารท้องถิ่น และประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น และ ดร.พลภัทร โตส้ม ปลัดเทศบาลเมืองอุทัยธานี บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายท้องถิ่น ได้แก่
- พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 พ.ค. 2565 เวลา 14.30 น. โดย คุณ ขนิษฐา เจนเขตรการ

ผู้เข้าชม 68 ท่าน

 
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/10

ลำดับภาพที่ 2/10

ลำดับภาพที่ 3/10

ลำดับภาพที่ 4/10

ลำดับภาพที่ 5/10

ลำดับภาพที่ 6/10

ลำดับภาพที่ 7/10

ลำดับภาพที่ 8/10

ลำดับภาพที่ 9/10

ลำดับภาพที่ 10/10
<<
>>
X