หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
 
 


 

ลำดับภาพที่ 1/3

ลำดับภาพที่ 2/3

ลำดับภาพที่ 3/3
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
โครงการวันเทศบาล ประจำปี 2565 วันที่ 24 เมษายน 2565  
 

วันที่ 24 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น.  เทศบาลตำบลหนองสระ จัดกิจกรรมโครงการวันเทศบาล ประจำปี 2565 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองสระ

นายยอดชาย จงเกษกรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองสระ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและ อ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาส วันเทศบาล ประจำปี 2565
และประกาศนโยบาย สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลหนองสระใสสะอาด  เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ และพนักงานเทศบาล ได้ร่วมกันเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดถือความสุจริตโปร่งใส และเป็นแบบอย่างที่ดี   โดยเป็นผู้นำกล่าวปฏิญาณ ดังนี้

1. ข้าพเจ้าจะยึดถือและปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 อย่างเคร่งครัด
2. ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส พร้อมรับการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก
3. ข้าพเจ้าจะไม่เกี่ยวข้องกับการรับหรือให้สินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดทุกชนิด และไม่ทำการใดๆ อันขัดต่อผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนตนทุกกรณี
4. ข้าพเจ้าจะมีจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมและสังคม
5. ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิต

จากนั้นพนักงานปฏิบัติกิจกรรม Bigcleaning Day ทำความสะอาดบริเวณรอบสำนักงาน และภายในสำนักงาน จัดระเบียบโต๊ะทำงานของแต่ละคน

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 เม.ย. 2565 เวลา 16.27 น. โดย คุณ ขนิษฐา เจนเขตรการ

ผู้เข้าชม 86 ท่าน

 
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/11

ลำดับภาพที่ 2/11

ลำดับภาพที่ 3/11

ลำดับภาพที่ 4/11

ลำดับภาพที่ 5/11

ลำดับภาพที่ 6/11

ลำดับภาพที่ 7/11

ลำดับภาพที่ 8/11

ลำดับภาพที่ 9/11

ลำดับภาพที่ 10/11

ลำดับภาพที่ 11/11
<<
>>
X