หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล หนองสระ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
 
เทศบาลตำบลหนองสระ ร่วมรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซนต์
 
 


 

ลำดับภาพที่ 1/4

ลำดับภาพที่ 2/4

ลำดับภาพที่ 3/4

ลำดับภาพที่ 4/4
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
ประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2566  
 

วันที่ 9 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 น. ประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองสระ โดยนายยอดชาย จงเกษกรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองสระ เป็นประธานการประชุม และได้มอบนโยบายการปฎิบัติราชการสำหรับปีงบประมาณ 2567  เพื่อให้เกิดผลสำเร็จในการปฏิบัติงานและการดำเนินงานของเทศบาล โดยได้มอบนโยบายดังนี้
1. ให้พนักงานทุกคนปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ มุ่งมั่น และเต็มใจให้บริการประชาชน ให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็ว เสมอภาค และเป็นธรรม
2. เร่งรัดการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2567ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ด้วยความถูกต้องรวดร็ว และเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย
3. การดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ตามคำร้องทุกข์ต่าง ๆ ด้วยความรวดเร็วเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน และเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน
4. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร เข้ารับการฝึกอบรมตามสายงาน โดยผู้ปฏิบัติงานทุกคนควรได้รับการฝึกอบรมอย่างน้อย 1 หลักสูตร ตลอดจนการศึกษาดูงาน  เพื่อเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ ความสามารถ และนำมาใช้ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสามารถขับเคลื่อนเทศบาลไปสู่ผลสำเร็จตามเป้าหมาย
5. พัฒนาการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น นำเครื่องมือและเทคโนโลยี มาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อลดขั้นตอน อำนวยความสะดวก ลดระยะเวลา เพิ่มความรวดเร็วให้กับประชาชน
6. พนักงานทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการทำงานหรือกิจกรรมของเทศบาล ทำงานด้วยความรัก ความสามัคคี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เหมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน
7. การดำเนินการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม  และสาธารณสุข โดยขอความร่วมมือพนักงานทุกคนปฏิบัติตามมาตรการลดการใช้พลังงาน และประหยัดพลังงานตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อลดปัญหาโลกร้อน
8. การพัฒนาเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ให้มีโอาสเท่าเทียมกันเพื่อเพิ่มศักยภาพความสามารถ เป็นพลังสร้างสรรค์สังคมให้ดีขึ้น
9. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การอนุรักษ์รักษาประเพณีของชุมชนให้คงอยู่ และยั่งยืนสืบไป

จากนั้นให้ผู้หัวส่วนราชการแต่ละกอง รายงานแผนดำเนินงานในปีงบประมาณ 2567 และรายงานปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของปีงบประมาณทีผ่านมา

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 ต.ค. 2566 เวลา 13.36 น. โดย คุณ ขนิษฐา เจนเขตรการ

ผู้เข้าชม 48 ท่าน

 
 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X