หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
เทศบาลตำบลหนองสระ ขอประชาสัมพันธ์แจ้งกำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2562
 
 
  


นายวิรัญ แกล้วเขตรการ
ประธานสภา ทต.หนองสระ
 


นายสมพงษ์ ประสพศิลป์
รองประธานสภา ทต.หนองสระ


นายมนูญ บุญมี
เลขานุการสภา ทต.หนองสระ
 
 


นางอำไพ สุขษา
สมาชิกสภา ทต.หนองสระ


นางสาววรรณา คนธี
สมาชิกสภา ทต.หนองสระ


นางบุญรอด อนุวุฒิ
สมาชิกสภา ทต.หนองสระ


นายสรายุทธ ระบอบ
สมาชิกสภา ทต.หนองสระ


นายสนาม มานะกิจ
สมาชิกสภา ทต.หนองสระ


นายพิชา ทองอร่าม
สมาชิกสภา ทต.หนองสระ


นายวิโรจน์ แซ่อึ๊ง
สมาชิกสภา ทต.หนองสระ


นายทน สมัครธัญกิจ
สมาชิกสภา ทต.หนองสระ


นางอัมพร สุวาท
สมาชิกสภา ทต.หนองสระ