หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
พัฒนาเมืองน่าอยู่แบบยั่งยืน ส่งเสริมสังคมดีมีวัฒนธรรม
นำการศึกษา พัฒนาแหล่งน้ำ
ส่งเสริมการเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
เทศบาลตำบล
หนองสระ
1
 
เทศบาลตำบลหนองสระ ขอประชาสัมพันธ์แจ้งกำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2562
 
 
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลหนองสระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ แก [ 21 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 4 
ประกาศเทศบาลตำบลหนองสระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์และเครื่อ [ 21 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 3 
ประกาศเทศบาลตำบลหนองสระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกส [ 17 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 8 
ประกาศเทศบาลตำบลหนองสระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์การจัดกิ [ 17 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 2 
ประกาศเทศบาลตำบลหนองสระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของขวัญกระเป๋าใส่เครื [ 17 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 2 
ประกาศเทศบาลตำบลหนองสระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำดอกไม้แห้งใช [ 17 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 2 
ประกาศเทศบาลตำบลหนองสระ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 [ 17 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 1 
ประกาศเทศบาลตำบลหนองสระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ (เชือก [ 17 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 5 
ประกาศเทศบาลตำบลหนองสระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ครั้ [ 17 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 2 
ประกาศเทศบาลตำบลหนองสระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพระบรมฉายาลักษณ์พระบา [ 17 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 2 
ประกาศเทศบาลตำบลหนองสระ เรื่อง จ้างเหมทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย โครงการวันเด็กแห่ [ 15 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 4 
ประกาศเทศบาลตำบลหนองสระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกส่วน [ 15 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 7 
ประกาศเทศบาลตำบลหนองสระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน [ 6 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 5 
ประกาศเทศบาลตำบลหนองสระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กิ [ 6 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 4 
ประกาศเทศบาลตำบลหนองสระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำ [ 3 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 7 
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
056-973-120
   
 
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณภัยเเล้งเพิ่มเติม ปี 2563 ด่วนที่สุด [ 24 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 8 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero waste) ปี 2563 ที่ อน 0023.3/ว 31 ลงวันที่ 23 มกราคม 2563  [ 23 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 33 
ข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้างแห่งชาติ ครั้งที่ 2 /2562 ด่วนที่สุด ที่ อน 0023.3/ว 452 ลงวันที่ 23 มกราคม 2563 [ 23 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 35 
แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ด่วนที่สุด) [ 14 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 213 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน ภายใต้บันทึกความเข้าใจ เรื่อง การกำหนดมาตรการเเละเเนวทางเเทนการกักตัวเด็กไว้ในสถานกักตัวคนต่างด้าวเพื่อรอการส่งกลับ [ 23 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 33 
การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ [ 23 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 60 
แจ้งแบบป้ายโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเพิ่มเติม [ 23 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 36 
มติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มเเอลกอฮอล์ ครั้งที่ 2/2562  [ 23 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 30 
การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เเละการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ด่วนที่สุด  [ 22 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 43 
ระเบียบคณะกรรมการ การเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562(ด่วนที่สุด) [ 21 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 137 
กฎกระทรวงที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด [ 21 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 60 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – กุมภาพันธ์ 2563)  [ 21 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 51 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานการศึกษาและสวัสดิการสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับสูง รุ่นที่ 4 - 5 เพิ่มเติม [ 21 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 62 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักพัฒนาการท่องเที่ยว (ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ) รุ่นที่ 1 [ 21 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 42 
ขอเชิญร่วมรับฟังการเสวนา \"การคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน กรณีไม่มีราคาประเมินในบัญชี\" ภายใต้โครงการจัดทำฐานภาษีเพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ิดินเเละสิ่งปลูกสร้าง  [ 21 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 53 
ซักซ้อมเเนวทางปฏิบัติกรณีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนงบประมาณโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด่วนที่สุด [ 21 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 72 
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2562 [ 21 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 26 
การรับรองรายงานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 12/62 [ 21 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 52 
โครงการอบรมหลักสูตรถนนปลอดภัย “Road Safety” [ 21 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 58 
ขอความอนุเคราะห์ร่วมดำเนินโครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี เเละสะเต็มศึกษา ด่วนที่สุด [ 21 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 35 
 
อบต.หนองยายดา อบต.หนองยายดา ร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอทัพทัน ดำเนินการจัดโครงก [ 25 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.ไผ่เขียว ประกาศ เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ [ 24 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
 
 
 


ซื้อจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ แก้ไขปัญหาสถานการณ์ภัยแล้ [ 21 ม.ค. 2563 ]จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ แก้ไขปัญหาสถานการณ์ภัยแล้ง (ป [ 17 ม.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ประกอบการฝึ [ 16 ม.ค. 2563 ]

 
   
 
-อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล-
ศพด. ทต.หนองสระ
 
 
การลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคของหน่วยงานภาครัฐ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.4/ว240  [ 24 ม.ค. 2563 ]
ขอความร่วมมือดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กสธ. มท 0819.3/ว235  [ 24 ม.ค. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์แจ้งสถานศึกษาขยายเวลาการบันทึกแบบรับรองผลการพิจารณาเพื่อรับเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว238 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 ม.ค. 2563 ]
ซักซ้อมแนวทางการสนับสนุนการดำเนินโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว226 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 ม.ค. 2563 ]
การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.3/ว208 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 ม.ค. 2563 ]
หลักเกณฑ์การคัดเลือกโครงการมอบรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา และนักเรียน ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 กศ. มท 0816.3/ว225  [ 24 ม.ค. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจ้างจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบ้ติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 รุ่นที่ 21-25 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว236 [รายชื่อ]  [ 24 ม.ค. 2563 ]
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2563 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 กค. มท 0803.4/ว222  [ 23 ม.ค. 2563 ]
การเตรียมการจัดพิธีเปิดโครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครบรอบ 1 ปี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พร้อมกันทั่วประเทศ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว0408 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 ม.ค. 2563 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนมกราคม 2563 ให้แก่ อปท. ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว223 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 ม.ค. 2563 ]
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณภัยแล้งเพิ่มเติม ปี 2563 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว211  [ 23 ม.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 2 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.2/990-1064 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 ม.ค. 2563 ]
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการแต่งตั้งตัวแทนหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย (e-Withholding Tax) สำหรับส่วนราชการที่ใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ กค. มท 0803.3/ว218 [เอกสารแนบ]  [ 23 ม.ค. 2563 ]
การดำเนินโครงการยกระดับการพัฒนาการให้บริการภาครัฐแก่นิติบุคคลแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Central Biz Box) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว210  [ 22 ม.ค. 2563 ]
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ.  [ 22 ม.ค. 2563 ]
ขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว195 [รายชื่อจังหวัด]  [ 22 ม.ค. 2563 ]
ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เรื่อง การประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตในการสรรหา สน.บถ.  [ 22 ม.ค. 2563 ]
โครงการอบรมเชิงปฏฺบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว85 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]  [ 21 ม.ค. 2563 ]
แนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว196  [ 21 ม.ค. 2563 ]
พระราชกฤษฎีกาที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว194 [QR Code]  [ 21 ม.ค. 2563 ]
ซักซ้อมแนวทางการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-payment) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว185  [ 21 ม.ค. 2563 ]
ขอความร่วมมือตรวจสอบค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว190 [เอกสารแนบ]  [ 21 ม.ค. 2563 ]
ประชาสัมพันธ์การเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ประจำปี 2563 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว189  [ 21 ม.ค. 2563 ]
การประชุมหารือข้อราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนมกราคม 2563 ด่วนที่สุด สล. มท 0801.2/ว187  [ 21 ม.ค. 2563 ]
สำรวจรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบแหล่งธรรมชาติอันควรค่าแก่การอนุรักษ์ประเภทถ้ำ ด่วนที่สุด กสว. มท 08203/ว177  [ 21 ม.ค. 2563 ]
 
   
 
เว็บไซต์ ทต.หนองสระ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (7 เม.ย. 2559)    อ่าน 731  ตอบ 0  
 
ประกาศเทศบาลตำบลหนองสระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ แก [ 21 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 4 
ประกาศเทศบาลตำบลหนองสระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์และเครื่อ [ 21 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 3 
ประกาศเทศบาลตำบลหนองสระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกส [ 17 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 8 
ประกาศเทศบาลตำบลหนองสระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์การจัดกิ [ 17 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 2 
ประกาศเทศบาลตำบลหนองสระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของขวัญกระเป๋าใส่เครื [ 17 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 2 
ประกาศเทศบาลตำบลหนองสระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำดอกไม้แห้งใช [ 17 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 2 
ประกาศเทศบาลตำบลหนองสระ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 [ 17 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 1 
ประกาศเทศบาลตำบลหนองสระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ (เชือก [ 17 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 5 
ประกาศเทศบาลตำบลหนองสระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ครั้ [ 17 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 2 
ประกาศเทศบาลตำบลหนองสระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพระบรมฉายาลักษณ์พระบา [ 17 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 2 
ประกาศเทศบาลตำบลหนองสระ เรื่อง จ้างเหมทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย โครงการวันเด็กแห่ [ 15 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 4 
ประกาศเทศบาลตำบลหนองสระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกส่วน [ 15 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 7 
ประกาศเทศบาลตำบลหนองสระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน [ 6 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 5 
ประกาศเทศบาลตำบลหนองสระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กิ [ 6 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 4 
ประกาศเทศบาลตำบลหนองสระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำ [ 3 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 7 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ ทต.หนองสระ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
  ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
 
เริ่มนับ วันที่ 28 เม.ย. 2559