หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่อปท.เดือนธันวาคม 2565 [ 24 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 172 
จัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะ ครั้งที่ 1/66 (ต.ค.-ธ.ค.65) [ 24 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 197 
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาและแก้ไขแนวเขต หรือเปลี่ยนแปลงแนวเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดทำและแก้ไขแนวเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 23 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 118 
ขอความร่วมมือเสนอรายชื่อพยาบาลดีเด่นผู้สมควรได้รับรางวัลศรีสังวาลย์ [ 23 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 55 
การประชุมชี้แจงระบบบริหารจัดการปัญหาและข้อร้องเรียน (Traffy Fondue) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการปัญหาของประชาชนในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 23 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 90 
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านช่างของเทศบาล [ 23 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 66 
รายงานผลการดำเนินโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 [ 23 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 108 
ขอส่งคู่มือประชาชน ลดโลกร้อน ด้วยปูนลดโลกร้อน (ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก) [ 23 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 80 
ขอส่งนิตยสาร TO BE NUMBER ONE ฉบับที่ 57 [ 23 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 68 
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่1/2566 [ 23 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 216 
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) สำหรับอปท. รุ่นที่ 11-15 [ 23 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 146 
การรายงานข้อมูลครัวเรือนที่จัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน กรณีครัวเรือนในชุมชนเมืองหรือไม่มีพื้นที่ดำเนินการ [ 23 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 125 
การรายงานข้อมูลขยะเปียก (ชุมชนเมือง) ในระบบสารสนเทศ [ 23 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 100 
แจ้งกำชับแนวทางการดำเนินการบริหารงานห้องน้ำในสถานีขนส่งผู้โดยสารตามนโนบายรัฐบาล [ 23 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 52 
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565 (เพิ่มเติม) [ 20 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 88 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2566) ด่วนมาก [ 20 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 111 
การบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ ปีการศึกษา 2565 [ 20 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 166 
การรายงานข้อมูลครัวเรือนที่จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนกรณีครัวเรือนในชุมชนเมืองหรือไม่มีพื้นที่ดำเนินการ [ 20 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 115 
การแต่งตั้งประธานกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ประธาน ก.ถ.) ด่วนที่สุด [ 20 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 74 
หารือกรณีการหยุดปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 [ 20 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 62 
 
   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 635