หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
เทศบาลตำบลหนองสระ ขอประชาสัมพันธ์แจ้งกำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2562
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
สรุปผลการตรวจสอบและข้อสังเกตของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน [ 9 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 2033 
การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (ด่วนที่สุด ที่ อน 0037.3/ว 226) [ 8 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 1207 
มติ ก.ท.จ. อุทัยธานี ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 [ 8 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 1411 
มติ ก.ท.จ. อุทัยธานี ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 [ 8 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 2438 
ขอเชิญประชุม ( Video Conference ) [ 8 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 1151 
ขอเชิญประชุม [ 8 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 1186 
การรายงานผลการดำเนินงานการจัดทำแผนชุมชน ตามตัวชี้วัดที่ ๒.๓ และ ๒.๕ (ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๒๑๙ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๔๗๗) (ท้องถิ่นอำเภอ) [ 7 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 2030 
การรายงานผลการดำเนินงานการจัดทำแผนชุมชน ตามตัวชี้วัดที่ ๒.๔ (ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๒๑๙ ลว. ๗ มีนาคม ๒๕๕๔) สำหรับเทศบาลเมืองอุทัยธานี [ 7 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 1048 
ขอส่งรายงานการประชุม [ 7 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 1147 
ส่งเอกสาร"คู่มือรายละเอียดตัวชี้วัด( User Guide ) การดำเนินการตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔" สำหรับสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น [ 7 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 1806 
เชิญประชุมตามโครงการประสานสัมพันธ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบูรณาการปฏิบัติงานของจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ [ 7 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 1231 
การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔(ด่วนที่สุด) [ 7 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 1932 
การประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด (ด่วนที่สุด ที่ อน ๐๐๓๗.๓/๒๐๖) [ 4 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 1517 
แจ้งประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การถ่ายโอนภารกิจงานควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ พ.ศ. ๒๕๕๓ (อน ๐๐๓๗.๓/ว ๒๗๙๐ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๔) [ 3 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 7011 
โครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๑๙๗) [ 3 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 1296 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๔(ภาษีมูลค่าเพิ่ม๑ใน๙)ภาษีสุรา ภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 3 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 1126 
การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น [ 3 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 5698 
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเรียนร่วมสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ "สานฝันให้เป็นจริง" โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของนักวิชาการ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "ศิลปะ คนตร [ 3 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 1841 
การนำส่งเงินรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 3 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 993 
การเรียกคืนผลิตภัณฑ์นำเข้าชนิดปลาชุบเกล็ดขนมปังไม่ระบุสารก่อภูมิแพ้ (ถั่วลิสง) ในประเทศออสเตรเลีย (ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๑๙๒) [ 2 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 1450 
 
<< หน้าแรก...     463      464      465      466     (467)     468      469      470      471     ....หน้าสุดท้าย >> 480