หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
เทศบาลตำบลหนองสระ ขอประชาสัมพันธ์แจ้งกำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2562
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แนวทางการจัดโครงการฝึกอบรมสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19) ด่วนที่สุด [ 7 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 136 
แจ้งเลื่อนการอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 ด่วนที่สุด [ 7 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 91 
ขอความอนุเคราะห์จัดเก็บข้อมูลโครงการสำรวจสถานการณ์ระดับสติปัญญาเเละความฉลาดทางอารมณ์เด็กไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เเละปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ประจำปี 2564 [ 6 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 64 
ขอให้โอนงบประมาณหมู่บ้านละ 20,000 บาท ให้ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลหนองจอก [ 6 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 99 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระเเสไฟฟ้า) ครั้งที่ 1 ด่วนที่สุด [ 6 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 73 
การปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 6 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 71 
แนวทางการจัดโครงการฝึกอบรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ภายใต้สถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ด่วนที่สุด [ 6 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 120 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู (C4T) เเละหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูขั้นสูง (C4T Plus แบบออนไลน์) [ 6 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 54 
ขอเเจ้งเลื่อนการจัดอบรมตามโครงการอบรม สัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการของ อปท. ทั้ง 5 ด้านฯ ด่วนที่สุด [ 6 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 79 
ขอเเจ้งเลื่อนการอบรมตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการบริหารงานเเละตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด [ 6 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 63 
แจ้งสนามสอบคัดเลือกนักเรียนเข้า โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์เเละคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1 [ 6 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 51 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 ) ภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) เดือน ธ.ค.63(ด่วนที่สุด) [ 6 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 186 
โครงการ ALTV Quiz Challenge ด่วนมาก [ 6 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 54 
การป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด [ 6 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 126 
แจ้งเลื่อนโครงการฝึกอบรมในภารกิจของสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ด่วนที่สุด) [ 6 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 128 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกู้เงินขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2563 [ 6 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 89 
ขอความร่วมมือในการดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัสอาร์เอสวี (RSV) ในช่วงการระบาด ด่วนที่สุด [ 6 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 82 
ซักซ้อมเเนวทางการดำเนินการเเละการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการป้องกันเเละควบคุมโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด่วนที่สุด [ 6 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 110 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2564) กรณีเงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ด่วนที่สุด [ 6 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 194 
การปิดสถานศึกษาในสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ ด่วนที่สุด [ 6 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 125 
 
   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 480