หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
เทศบาลตำบลหนองสระ ขอประชาสัมพันธ์แจ้งกำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2562
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 11 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 122 
ร่างพระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ.... [ 11 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 80 
การรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด [ 11 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 97 
ติดตามผลการเบิกจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือคนพิการผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการ์การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด่วนที่สุด [ 8 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 64 
กำหนดวันเเละการใช้บัญชีราคาประเมินที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ด่วนที่สุด [ 8 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 112 
มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ด่วนที่สุด [ 8 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 114 
การรายงานเเละจัดส่งข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง [ 8 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 119 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 1(ด่วนที่สุด) [ 8 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 96 
รายงานข้อมูลการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา ในระบบ e-GP (ด่วนที่สุด) [ 8 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 117 
ขอเชิญร่วมรับฟังการบรรยายเเละถ่ายทอดสด เรื่อง หลักประกันคุณภาพการศึกษาเเละการประเมินคุณภาพภายนอก [ 8 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 93 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้เเจงแนวทางการวิจัยประเมินพฤติกรรมเด็กเเละเยาวชนไทยที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต เเละการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ด่วนที่สุด [ 8 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 80 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด [ 8 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 96 
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 8 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 135 
การช่วยเหลือผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ และอภัยโทษลดโทษปล่อยตัว พ.ศ. 2563 (ด่วนที่สุด) [ 8 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 81 
การกำหนดประเภทของงานตรวจสอบภายใน [ 8 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 170 
แผนการตรวจสอบการเงิน การบัญชีและการพัสดุของ อปท. อำเภอสว่างอารมณ์ และเทศบาลเมืองอุทัยธานี [ 8 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 111 
ประกาศคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น [ 8 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 99 
สรุปการปรับปรุงฐานข้อมูลหน่วยงานของสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น จังหวัดอุทัยธานี [ 7 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 97 
การดำเนินโครงการสร้างตลาดอาหารปลอดภัยให้คนไทยอยู่ดีกินดี (GO Green Plus) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ด่วนที่สุด) [ 7 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 77 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ เรื่องหมึกสายวงฟ้าขายปะปนอยู่กับหมึกสายอื่นๆ [ 7 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 62 
 
   1      2      3     (4)     5      6      7      8     ....หน้าสุดท้าย >> 480