หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
เทศบาลตำบลหนองสระ ขอประชาสัมพันธ์แจ้งกำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2562
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนสนุนภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัด [ 14 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 85 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัย ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง การดำเนินการคดีทางปกครองและกรณีศึกษาแนวคำพิพากษาศาลปกครอง รุ่นที่ 6 - 7 [ 14 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 90 
การดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิดที่มิใช่การกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ และกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไต่สวนและวินิจฉัยชี้มูลความผิดที่เกี่ยวข้องกัน [ 14 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 111 
หารือการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นตามข้อ 28 ของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2558 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 14 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 90 
ขอเชิญประชุม [ 13 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 112 
การรับเป็นเจ้าภาพระดับประเทศ/ระดับภาค ในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 13 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 79 
รับสมัครผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรองเป็นผู้ประเมินภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานครั้งที่่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด [ 13 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 84 
การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้า โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์เเละคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1 [ 13 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 49 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 [ 13 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 116 
การแก้ไขปัญหาการถ่ายโอนถนนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด [ 13 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 110 
การเสนอแผนงานโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ(รอบที่2) (ด่วนที่สุด) [ 12 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 206 
แนวทางการจัดการเรียนการสอนเเละส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในช่วงสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ ด่วนที่สุด [ 12 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 98 
การเชื่อมโยงคู่มือสำหรับประชาชน ผ่านระบบ CITIZENinfo  [ 12 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 103 
กรอกข้อมูลแบบติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนเเละการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด่วนที่สุด [ 12 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 73 
แจ้งแนวทางปฏิบัติตามประกาศ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) [ 11 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 172 
แนวทางปฏิบัติในการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรค COVID-19 [ 11 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 142 
แนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ ในระบบ e-GP [ 11 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 128 
แนวทางการดำเนินงานเเละบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เพื่อป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตในการบริหารจัดการงบประมาณ [ 11 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 126 
แนวทางการดำเนินโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน เเละการสนับสนุนอาหารกลางวันในโรงเรียนรองรับสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ด่วนที่สุด [ 11 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 146 
ขอส่งคำสั่งกระทรวงอุตสาหกรรมเเละประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนภารกิจตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เเละที่เเก้ไขเพิ่มเติมให้เเก่เทศบาล [ 11 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 68 
 
   1      2     (3)     4      5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 480