หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
เริ่มนับ วันที่ 28 เม.ย. 2559
 เทศบาลตำบลหนองสระ ขอประชาสัมพันธ์แจ้งกำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2562
 
 
 
เปิดใช้งานระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ อน 0023.3/ว 4978 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2562 [ 4 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 169 
 
แผนรองรับการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยไทษ และอภัยโทษลดโทษปล่อยตัว ปี พ.ศ. 2562 หนังสือที่ อน 0023.3/ว 4973 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2562 [ 3 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 133 
 
โครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่งมินฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ  [ 30 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 241 
 
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฎิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 [ 21 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 18 
 
เเต่งตั้งคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด [ 18 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 42 
 
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐที่ได้จัดทำไว้ก่อนจะมีการประกาศรายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างของกรมบัญชีกลาง(ด่วนที่สุด) [ 18 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 72 
 
ซักซ้อมแนวทางการจัดตั้ง การรวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพืื้นฐาน เเละการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเเละอาชีวศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(เพิ่มเติม) [ 18 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 29 
 
ขอเชิญประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 10/62 [ 18 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 54 
 
ขอเชิญประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 10/62 [ 18 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 40 
 
การรับรองรายงานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 9/2562 [ 18 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 33 
 
แจ้ง แก้ไขข้อความตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้จัดทำบัญชี [ 18 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 38 
 
ขอเชิญประชุมเพื่อตอบข้อซักถามการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทีมีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 18 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 39 
 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 9/2562 [ 18 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 41 
 
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่อปท.เดือนกย. 62 (ด่วนมาก) [ 18 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 37 
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 17 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 66 
 
เเจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 26-30 [ 17 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 58 
 
โครงการ \"แบบบ้านสานฝันของขวัญปีใหม่ ปี 2562\" [ 17 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 60 
 
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม - ธันวาคม2562) ยกเว้นจังหวัดสิงห์บุรี (ด่วนที่สุด) [ 16 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 81 
 
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม -ธันวาคม 2562)ยกเว้นจังหวัดสิงห์บุรี (ด่วนที่สุด) [ 16 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 66 
 
ขอติดตามรายงานผลการดำเนินงานให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี 2562 (ด่วนที่สุด) [ 16 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 43 
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 388