หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองสระ ชุด รอบรู้ ฉลาดคิด อ.1 จำนวน 8 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ชุดกิจกรรมพัฒนาการด้านการอ่าน จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุทางการศึกษา สื่อการเรียนการสอนและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก (ศพด.) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โทรศัพท์สำนักงาน) สป. จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (สำนักปลัด) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ย. 2565 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ย. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โทรศัพท์สำนักงาน) สป. จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2565 ]ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2565 ]จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลข 416-57-0030 (กองคลัง) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 104