ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
เทศบาลตำบล หนองสระ
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2561 ถึง 18 ก.พ. 2563  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
2563201405----------606
256219,25080,66892,911105,21259,06797,598113,627110,007149,09883,21341,195100951,946
256137,73231,38561,47843,70256,84362,72351,35251,54735,15348,25752,62136,372569,165
ยอดยกมาตั้งแต่ 28 เม.ย. 2559 ถึง 31 ธ.ค. 2560   1,433,278
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   2,954,995
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2559
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี