หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
เทศบาลตำบลหนองสระ ขอประชาสัมพันธ์แจ้งกำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2562
 
 
 


นายสมควร แกล้วกสิกิจ
นายก ทต.หนองสระ
 
 


นายปรีชา สุคนธ์
รองนายก ทต.หนองสระ


นางจรัญญา แก้วมณี
รองนายก ทต.หนองสระ
 
 


นายเชาว์ พูลสาริกิจ
เลขานุการนายก ทต.หนองสระ


นายพินิจ แกล้วเขตรการ
ที่ปรึกษานายก ทต.หนองสระ